reality
<

Zemní práce

- odkopávky, výkopy, násypy, zásypy
Před zahájením zemních prací - skrývka ornice cca tloušťka 300 mm
- vytýčení stavby - přesné umístění
Podklad pro vytýčení  stavby - situační výkres, podle něho se provede vytýčení obvodu
stavby a obrysu výkopu (jámy).
Odkopávky - plošné odstranění teréních nerovností, také skrývka omice (150 - 300).
Výkopy - zemní práce prováděné pod úrovní terénu (hloubené).
- stavební jámy - výkop o rozměru 2 x 2 m
- stavební rýha - převládající je délka, šířka 2 m
- stavební šachta - převládající rozměr je hloubka
Zásypy - výplň prostorů pod úrovní terénu až do úrovně tohoto území.
- obvykle ze sypkých materiálů, které se hutní po max. 0,4 m.
Násyp - sypaná vrstva na povrchu území.
ZAJIŠTĚNÍ STĚN VÝKOPŮ
Zajištění proti sesunu - závisí na vlastnostech zeminy (úhel vnitřního tření, výčce
a sklonu stěny výkopu, vodě apod.
- Svahováním viz. sklon 1:0,25 - 1:2,5 dle druhu zeminy
- Roubením
- Podzemními stěnami
ROUBENÍ  STĚN
Pokud není možno výkopy svahovat ( omezený prostor staveniště), pak se výkopy provádí
se svislými stěnami zajištěnými roubením nebo podzemními vetknutými stěnami.
Roubení se skládá z:
- pažení (ve styku se zeminou) svislého, vodorovného či šimého, ze dřeva či oceli
- rozepření (šikmé či vodorovné) zachycuje vodorovný tlak zeminy na pažení
Pažení záporové - skládá se z vodorovných pažin zasunutých do svislých ocelových nosníků
(po 2 metry) založených do půdy na hloubku minimálně 1,5 metru.
Zápory - ocelová lana kotvená šikmo (předepnutá) do zeminy výkopu a zabetonovaná.
Vetknuté podzemní stěny (milánské)
Hloubka vetknutých podzemních stěn je 10 - 40 m, tloušťka 0,4 - 1,5 m.
Rýhy se hloubí v záběrech po 5 metrů pomocí speciálních vrtaček, plní se jílovitou
směsí, která zajišťuje stabilitu stěn. Spustí se výztuž a provede se betonáž.
Postupuje se ob jedno pole - nejprve lichá a pak sudá pole.
VÝKOPY VE VODĚ
HPV nad základovou spárou - odvodnění základové spáry.
Řešení - povrchovým odvodněním
- hloubkovým odvodněním
°Spád příkopu do 1% délky 50 až 100 metrů.
ŠTĚTOVÉ STĚNY
- Zachycují zemní a vodní tlak.
°Těsnící a pažící stěny při výkopech pod HPV.
°Stěny se beraní z ocelových nebo železobetonových stětovic se zámkem až do nepropustného podlaří (max. do 20 metrů).
°Po té se v daném prostoru provádí stavební práce při současném čerpání vody.

ZÁKLADY
- přenášejí zatížení od všech konstrukcí do zálkadové spáry.
Základová spára - rovina, kde se zálkad stýká se základovou půdou a v ní vytváří kontaktní napětí.
A. Plošné zálkady - typy dle tvaru pásy, patky, desky, rošty
Materiál - beton, kámen, železobeton, cihla
MIn. hloubka založení 800 - 1200 mm pod povrch, zálkadová spára v nezamrzlé hloubce.
Použití - plošné zálkady se používají tam, kde je dostatečně únosná zálkadová půda v malé hloubce pod terénem.
Velikost plochy zálkadů závisí na clastnostech zálkadní půdy a zatížení stavbou.
Zálkadové pásy
Materiál - beton, železobeton, lomový kámen, prefabrikovaný dílec.
Šířka zálkadního pásu se vypočítává ze zatížení stavby přípustného namáhání zálkadní půdy.
Rozšíření zálkadního pásu - pod zdí minimálně 100 mm.
Tvar - obdélníkový
- lichooběžníkový
- stupňovitý
- deskový
- žebrový
Použití - pro založení stěn od příčky tloušťky 150 mm a výšky 3 m.
Lehčí příčky se ukládají přímo na vyztužený podkladní beton.
zálkadové patky
Monolitické - z betonu - 1 a 2 - stupňová (úspora betonu), do půdorysného rozměru 2m
- ze želozobetonu - podklad pod patku cca 100mm.
Montované - s kalichem, do nichž se vkládá sloup
- plná - sloup je spojen pomocí ocelových trnů, ke kterým se sloup přitváří.
Zálkadové desky
- plošná konstrukce v celém půdorysném rozsahu stavby.
Materiál - vždy používáme železobeton, obvyklé tloušťky 400 - 1200 mm.
Použití - velmi málo únosné zeminy po výškové budovy vzhledem k velkému zatížení.
Zálkadové rošty
- Zálkadové rošty se skládají z podélných a příčných železobetonových pásů a tvoří dokonale tuhý celek.
Tvar roštu - podobný jako u pásů - obdélníkový, lichběžníkový, stupňovitý, deskový, žebrový
Použití - poddolovaná území, seismické oblasti
ZÁKLADY HLUBINNÉ
- Svislé prvky, které přenáší zatížení z plošných zálkadů do únosné půdy.
Rozdělení - piloty
- kesony
- studny
Použití - při nedostatečně únosné zálkadní půdě.
Piloty
Prutové prvky - průměr 120 - 1500mm
- průřez kruh
Materiál - dřevo, beton, železobeton, ocelové.
Dle statického působení - osamělé
- skupinové
Dlle způsobu přenášení zatížení - opřené
- vetknuté
- plovoucí
Typy - vháněné vibrováním nebo beraněním do hloubky 10 m.(dřevěné, kovové, brefabrikované)
- vrtané - betonují se přímo na místě do předem vyhloubeného otvoru
MIKROPILOTY
- Pro podchycení stávajících zálkadů v omezených prostorech.
°Vrty se paží bentonitovou suspenzí.
°Po té se zasune ocelová trubka, kterou se vhání cementová kaše.
°Kolem trubky se vytvoří dřík.
°Po jeho zatuhnutí proinjektováním zeminy v dolní části se vytvoří vysoce únosná patka.
SPODNÍ STAVBA
Spodní stavbu se skládá z konstrukce nad zálkady, které tvoří přechod mezi zálkady a nadzemní
částí budovy. U nepodesklepených stěnových staveb se dá říci, že spodní stavba je součástí zálkadů.
°Stavbu je nutno zaizolovat proti pronikání vlhkosti nebo HPV hydroizolaci v místě podkladní
vrstvy pod podlahou a stěnami.
°V nepropustné zemině se porvádí odvodnění drenážemi uloženými podél zálkadů.
Výška podlahy - pod terénem min. 300 mm.
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Vlivy působící na hydroizolační soustavu podzemní části budovy:
1.Hydrofyzikální - typ působící vody, hladina podzemní vody a její výškové kolísání.
2.Mechanické - výskot otřesů, soustředěných namáhání - tlaků, přetvoření zálkadové půdy
a okolních konstrukcí.
3.Korozní - pod nimi jsou zahrnuty vlivy:
- chemické - agresivita podzemní vody, obsah chemického odpadu
- biologické - živočichové, hlodavci, agresivní kořeny, plíšně, bakterie
- tepelné - procházející teplovody
- elektromagnetické - bludné proudy, působení statické elektřiny, kabelové rozvody
HYDROIZOLAČNÍ PRINCIPY
1.Přímé - mnohofunkční materiály
- polyfunkční materiály s H. I. funkcí
- injektáže
- impregnace povrchů
- vzduchové vrstvy
- elektrokinetické metody
- tvarové řešení styků
- těsnění styků
2.Nepřímé - výběr staveniště
- umístění objektu
- tvar objektu
- úprava okolí objektu
- drenážní systém kolem objektu
HYDROFYZIKÁLNÍ NAMÁHÁNÍ PODZEMNÍCH ČÁSTÍ BUDOV
1.Vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí
- voda v pórech a kapilárách zeminy (nevytváří spojitou hladinu)
- šíří se působením kapilárních sil, kondenzací, vypařováním všemi směry
°Vyskytuje se buď to ve vodorovných částech nad teréném, nebo v silně propustných
zeminách pod terénem, kde je vyloučen vznik tekoucí vody.
2.Vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím
°Stékající voda se nikde nezdržuje a nevytváří tlak.
°Okolní změna ,usí být propustná.
Vyskytuje se kolem svislých konstrukcí, nebo nad vodorovnými konstrukcemi o sklonu minimálně 3°.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha