reality

Svislé nosné konstrukce

° Tvoří rozhodující část konstrukčního systému společě s vodorovnými konstrukcemi.
Funkční požadavky na stěny:
Primární funkce - nosná
- ztužující
Sekundární funkce - dělící
- stavebně fyzikální ( tepelně technické, akustické)
- protipožární
Nosná funkce
Hlavní funkcí nosné funkce je zatížení ze stropních konstrukcí, schodišť a střechy prostřednictvím
zálkadů do zálkadové spáry, kde by toto zatížení mělo být distributováno do zálkadové půdy.
Namáhání stěnových konstrukcí - zatížení je rozloženo liniově - dostředně (centricky)
- mimostředně (excentricky)
- vzpěrný tlak - štíhlé, vyskové prvky
- o způsobilosti konstrukce rozhoduje možnost vybočení
(ve směru menší tuhosti - menšího momentu setrvačnosti),
ideální je volit čtvercové průřezy - stejná tuhost ve všech směrech
- jiná varianta je vytvoření vzpěr případně ztužujících konstrukci či stěn
- vybočení závisí na způsobu upevnění konců konstrukce.
Ztužující funkce
° Zajištění přenosu vodorovného zatížení. Stěny jsou schopny přenášet toto zatížení v podélném směru.
° U vodorovného zatížení, ketré působí kolmo na střednicovou rovinu stěny je nutno zajistit prostorovou tuhost konstrukce,
z čehož se po té stává ztužující stěna, nebo-li tuhá stopní deska.
Dělící funkce
° Stěny oddělují prostory z hlediska dispozičního, nebo provozního.
Tepelně technické (izolační) funkce
° Stěny oddělují prostory s různou teplotou prostředí, ž čehož vyplývají požadavky na tepelně izolační vlastnosti konstrukce.
° Objekt musí splňovat zákon 406/2006 Sb. hospodaření energií.
Za účelem zajištění tepelné pohody jsou normou dány minimální teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti
v místnosti - zdokonalení tepelně izolační vlastnosti - vylehčování materiálu ve hmotě
- vzduchové mezery a dutiny (snížení pevnosti)
- kombinace materiálů
Akustická funkce
Interiér X exterér obvodové konstrukce
° Požadavky na ochranu lidí před hlukem ve vnitřním prostředí dle vyhl. 148/2006 Sb.
- v denní době mei 6:00 - 22.00 nesmí vážená hladina akustického tlaku zvuku nesmí uvntř obytného prostoru překročit 40dB
a v noci max. 30dB.
Interiér X exteriér vnitří konstrukce
° Závažné požadavky na zvukoizolační vlastnosti konstrukcí - min. hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R´w dB.
° Zlepšení akustických vlastností dosáhneme zvýšením onjemové hmotnosti materiálu stěny.
Protipožární funkce
Každá nosná konstrukce má požadovanou požární odolnost v minutách:
- nosné konstrukce si uchovávají po předepsanou dobu únosnost a stabilitu
- je omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř budovy
- je zamezeno šíření požáru na sousední objekty
- osoby bezpečně opustí udovu
- je zajištěna bezpečnost záchranných jednoteck
° Je nezbytné posoudit délky únikových cest a požární odstupy.


Sloupy

Článků: 0

Pilíře

Článků: 0

Stěny

Článků: 0

Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha