reality

Stropní nosné konstrukce

Strop se skládá z:
- stropní nosné konstrukce
- podlahy - nenosná vodorovná konstrukce nad nosnou
- popř. podhledu - nenosná vodorovná konstrukce pod nosnou
° Celkový chrakter nosné konstrukce objektu určují stropy společně se svými nosnými konstrukcemi.
Rozhodující kritéria pro volbu konstrukce stropu:
° rozpon prostoru
° únostnost konstrukcí
° plošná hmotost
° horizonstální tuhost objetku
° akustické a tepelně technické vlastnosti konstrukcí
° požární odolnost
Funkce a požadavky kladeny na stropy:
1. Statická funkce
° Únosnost stropu - přenášení zatížení do svislých podpor (stěny, sloupy)
° Tuhost stropu - ztužení stavby proti vodorovným silám (vítr), rozdělení budovy po výšce na jednotlivá podlaží,
zajištění prostorové tuhosti (dřevěné stropy, tyčové prvky = netuhé, monolitické; plošné = tuhé).
Netuhé stropní konstrukce - hodí se pro nízké budovy a tam, kde je prostorová tuhost zajištěna dalšími konstrukčními
prvky (systém nosných stěn, polohou příček).
Tuhé stropy - vhodné pro objekty vyšší a objekty s kombinovaným konstrukčním systémem.
° Průhyb stropu - hodnocení mezního průhybu stropu - estetické důvody, poruchy podlah, podhledů, příček - trhliny
vlivem tlaku od stropu.
2. Izolační funkce
° Tepelně - rozdíl prostředí s různými teplotami - řešení součinnosti vrstev nosné a nenosné části stropu.
° Zvukově - proti zvuku šířícímu se vzduchem - řeší se hmotností nosné konstrukce stropu, která by měla bát větší
než 300 kg m2, tím je pak zajištěna minimální vzduchová neprůzvučnost stropu.
- proti kročejovému zvuku - řešíme podlahou umístěnou na pružné podložce, která je uložena na stropní nosné
konstrukci.
- proti chvění a otřesům - výtahy, stojní zařízení.
3. Odolnost proti požáru - vyjadřuje se v minutách (10 - 240 min.) a je stanovena normami dle nichž dělíme stropy na:
- nehořlavé
- nesnadno hořlavé
- hořlavé
4. Estetická, architektonická funkce - souvisí s dispoziční variabilitou, která je vázána na velikost rozponů a možnost
podepření stropů v kterémkoliv bodě. S tím je spojena možnost vykonzolování stropů a řešení prostupů stropem.
° Na volbě vhodného druhu stropu závisí konstrukční výška podlaží a tím celá výška objektu.
Rozdělení stropních konstrukcí dle:
materiálu - dřevěné, kamenné, keramické, betonové, kovové nebo kombinované
tvaru - s rovným nebo zakřiveným podhledem
technologie provedení - monolitické, montované, kombinované
uložení - vetknuté, částečně vetknuté, prostě podepřené
Konstrukční řešení
- klenby
- deskové - plošné konstrukce
- nosníkové - prutové konstrukce


Deskové stropy

Článků: 0

Nosníkové stropy

Článků: 0

Sklobetonové stropy

Článků: 0

Montované stropní konstrukce

Článků: 0

Dřevěné stropy

Článků: 0

Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha