reality
<

Zakládání staveb - základy

°Zakládání stveb úzce souvisí s mechanikou zemin (vyšetřování mechanického chování zemin).
Základy - konstrukce, které přenášejí všechno zatížení ze svislých konstrukcí
do zálkadové půdy (část zemské půdy).
°Stavba by měla být založena tak, aby jednotlivé části objektu rovnoměrně sedaly do základové půdy.
°Vyloučení trhlin v konstrukcích.
Druhy základu - plošné, pásy, rošty, patky, desky
- hlubinné (podporují plošné zálkady piloty, šachové pilíře, studně a kesony)

ROZNÁŠENÍ ZATÍŽENÍ V ZÍKLADOVÉ PŮDĚ
Návrh zálkadů - vychází z celkového zatížení (stálého a nahodilého) přenášeného do zálkadů
ze svislých konstrukcí.
Základová spára - je plocha, ve které se konstrukce zálkadu stýká se zálkadovou půdou.
°Tlaková zatěžovací síla se přenáší do hloubky půdy pod úhlem 45°až 60°.
S hloubkou pod zálkady se tak zmenšuje.
Hloubka založení - má vliv na velikost sedání stavby. Větší hloubka znamená menší sedání.
°Zálkad o menší půdorysné ploše vykazuje manší sedání než zálkad větší plochy.
Překrývání vlivu zatížení u zálkadu blízko sebe umístěných.

HLOUBKA ZALOŽENÍ
Hloubka založení je rozdíl úrovně základové spáry a nejbližšího bodu terénu u zálkadů.
Stanovuje se s ohledem na:
- stabilitu a sedání stavby
- klimatické vlivy (promrzání, vysychání půdy)
- geologický a hydrogeologický profil půdy
Minimální hloubka založení je dána klimatickými vlivy (promrzání půdy).
min. hloubka - 800 mm od upraveného terénu - běžný terén (mimo horské oblasti)
min. hloubka - 500 mm - skalní a poloskalní půdy, pod vnitřními stěnami
min. hloubka - 1 200 mm - v soudružných zeminách s hladinou spodní vody
v hloubce menší než 2 metry.
Zlepšení základové půdy - narazení jinou zeminou (polštáře)
- zhutněním, odvodněním
- přísadami do základní půdy (injektáž, hašené vápno s politem)
- vysoušenímNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha